News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

Próifíl na Foirne

View Page in English

John Andy Bonar Ceannasaí na Forbraíochta in Institiúidí Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Tá John Andy Bonar ina Cheannasaí Forbraíochta san LYIT agus tá freagracht leitheadach ar fud na hInstitiúide aige do Thaighde, Forbairt agus Nuáil, Idirnáisiúnú, Foghlaim Fadsaoil agus Rannpháirtíocht. Tá John Andy ina stiúrthóir ar thrí eagraíocht neamhbhrabúsach, eagraíochtaí Pobail, Spóirt agus Faisnéise do Shaoránaigh. Tá líon suntasach ról aige mar ionadaí Réigiúnach, Trasteorann agus Náisiúnta thar ceann LYIT agus i láthair na huaire tá sé ina Chathaoirleach ar Choiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Is céimí de chuid Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, é John Andy. Tá céim B.Comm (Onór.) agus céim M.Econ.Sc (Onór.) aige chomh maith le mórán Cáilíochtaí i bhForbairt Ghairmiúil leanúnach. Ar feadh deich mbliana roimhe seo, d’oibrigh sé mar Shainchomhairleoir Bainistíochta san earnáil phríobháideach in Éirinn agus i dTionscal na Tógála sa Ríocht Aontaithe sula dtáinig sé go LYIT fiche bliain ó shin.I dtús báire, bhí sé ina Léachtóir Gnó san LYIT agus ansin ina Cheannasaí ar an Scoil Ghnó sular ghlac sé lena ról reatha mar Cheannasaí na Forbraíochta sa bhliain 2007.

Patsy Donaghy Bainisteoir CoLab

Is é Patsy Donaghy an Bainisteoir sa CoLab, an t-ionad nuálaíochta atá lonnaithe ar champas Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.Tá corradh le 12 bliain caite aige ag obair i réimsí teicneolaíochta agus faisnéise do ghnónna nuathionscanta agus bhí sé rannpháirteach i seachadadh an chláir CÉIM, a reáchtáil LYIT agus IT Shligigh san Iarthuaisceart, clár ar éirigh go hiontach maith leis. Mar thoradh ar an chlár sin, cruthaíodh níos mó ná 70 gnó, a ghin €12 milliún i ndíolacháin.Tá cuid mhór taithí aige ar an dóigh le cuidiú phraiticiúil a thabhairt do fhiontraithe trí mhalartú eolas acadúil agus timpeallacht dhearfach a chruthú don fhás.

Tá Patsy ina bhall de na Gorlanna Gnó agus an BIC Eorpach don Iarthuaisceart. Lena chois sin, bhí sé ina bhall tábhachtach den fhóram cothaithe fiontar darb ainm Gate2Growth, líonra gorlann atá ar fud na hEorpa. Tá céim MSC aige i bhForbairt Fiontair agus céim BBS (Onór.) sa Chuntasaíocht. Tá scileanna láidre ag Patsy i dtacaíocht fiontair agus tá tuiscint mhaith aige ar cad é atá ag teastáil ó fhiontraithe teicneolaíochta chun cuidiú leo a gcuid smaointe a aistriú go gnónna inmharthana.