News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

Clár New Frontiers

New Frontiers Logo

Is New Frontiers clár forbartha na hÉireann d’fhiontraithe náisiúnta a chuireann na hInstitiúidí Teicnelaíochta ar fáil ag leibhéal áitiúil.

Má tá smaoineamh gnó nuálach agat agus má tá tú ag pleanáil do ghnó féin a bhunú agus a reáchtáil, is féidir leis an Chlár Forbartha Fiontraithe atá ag New Frontiers soláthar de phacáiste tacaíochtaí a thabhairt duit a chuideoidh leat forbairt do ghnó a ghríosú agus na scileanna agus na teagmhálaithe atá de dhíth ort a thabhairt duit chun tús a chur le do chomhlacht féin agus é a fhás.

Cad é a chuireann New Frontiers ar fáil d’Fhiontraithe?

 • Traenáil i ngach gné de ghnó, ar a n-áiritear bainistiú airgeadais, taighde margaidh agus bailíochtú, próiseas gnó, paitinniú, forbairt táirge, oiliúint díolacháin.
 • Meantóireacht ó chomhairleoirí agus ó chleachtóirí gnó oilte.
 • Áiseanna oifige agus áiseanna eile gorlainne gnó.
 • Scoláireacht €15,000 chun rannpháirtíocht lánaimseartha ar chúrsa sé mhí a chlúdach.
 • Ag líonrú le fiontraithe eile agus le gníomhaireachtaí forbartha gnó.
 • Tús eolais ar ghréasáin síoldeontais agus infheistíocht chaipitil luath.
 • Rochtain ar dea-chleachtas fiontraíochta, náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.
 • Foghlaim ó chomhpháirtithe sa réigiún agus ar fud na tíre.
 • Rochtain ar an saineolas i bhFiontar Éireann tríd ár Lárionad do Thaighde Margaíochta.
 • Saineolas ó na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus an timpeallacht chuidiúil dá n-ionaid gorlainne gnó.
 • Tá sé mar aidhm ag an Chlár Forbartha Fiontraithe atá ag New Frontiers, a seoladh i mí Feabhra 2012, tacú le cruthú 100 gnólachtaí ardluacha eolasbhunaithe a bheas i seilbh Éireannaigh gach bliain.

Tabhair cuairt ar www.newfrontiersnw.ie faoi choinne tuilleadh eolais.

Tá an Clár Forbartha Fiontraithe atá ag New Frontiers dírithe ar fhiontraithe agus ar chomhlachtaí nuathionscanta i ngach cearn d’Éirinn. Tá an clár oscailte d’iarratais ó réimse d’earnálacha, ina measc: táirgí bia & tomhaltóra, teicneolaíocht faisnéise & cumarsáide, innealtóireacht & leictreonic, feistí leighis, biteicneolaíocht, cógais, na meáin dhigiteacha, fuinneamh glan/in-athnuaite agus seirbhísí trádála idirnáisiúnta inchailithe. Go hidéalach, ba chóir d’iarrthóirí na tréithe seo a leanas a bheith iontu;

 • rún agat gnó déantúsaíochta nó gnó seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta NÓ gnó úrnua a thrádáiltear sa bhaile leis an acmhainneacht trádáil go hidirnáisiúnta a chruthú.
 • uaillmhianach agus an cumas agus an tiomantas a bheith agat atá de dhíth chun gnó inmharthanach a fhorbairt.
 • dírithe ar fhás – ag pleanáil láimhdeachais níos mó ná €500,000 a bhaint amach agus níos mó ná cúig jab a chruthú taobh istigh de thrí go cúig bliana.
 • gnó a fhorbairt atá tógtha ar bhonn láidir nuálaíochta agus/nó teicneolaíochta.
 • fianaise a thaispeáint ar mhargadh tráchtála do do tháirge nó do sheirbhís bheartaithe.

Clár i dtrí chéim is ea New Frontiers; tá sé dírithe ar réimse tacaí um fhorbairt gnó atá comhtháite agus cuimsitheach a chur ar fáil do na rannpháirtithe.

Céim 1 – An smaoineamh gnó a thástáil

Beidh an chéad chéim páirtaimseartha thar thréimhse 8-10 seachtain, chun cuidiú leat dóchúlacht mhargaidh an smaoinimh ghnó agat a bhailíochtú. Tabharfaidh na ceardlanna deireadh seachtaine agus tráthnóna eolas agus oiliúint tosaithe; beidh deis agat féidireacht an smaoinimh atá agat a thástáil agus a fháil amach an bhfuil togra inmharthana agat.

Céim 2 – Pleanáil Gnó

Tar éis próiseas iomaíoch roghnaithe, féadfar áit ar Chéim 2 a thairiscint do rannpháirtithe a bhfuil togra ar luach láidir acu agus gur féidir leo a thaispeáint go bhfuil dóchas ann go bhfásfaidh an togra gnó acu agus go gcruthófar postanna.

Má éiríonn leat, gheobhaidh tú tacaíocht láidir ar feadh tréimhse sé mhí, chun do scileanna féin a fhorbairt agus chun do thogra gnó a thabhairt chun cinn. Le linn na céime seo, beidh rannpháirtíocht lánaimseartha i gceardlanna, meantóireacht agus athbhreithnithe rialta. Le cabhair ó na tacaíochtaí seo, déanfaidh tú sonrú agus bailíochtú iomlán ar do thogra gnó agus léireoidh tú custaiméirí, bealaí díolacháin agus deiseanna maoinithe.
Ní mór duit bheith ar fáil um rannpháirtíocht lánaimseartha sa chúrsa seo a mhairfidh ar feadh sé mhí. Mar áis chuige seo, gheobhaidh tú suas le €15,000 de mhaoiniú, faoi réir ag dul chun cinn sásúil agus athbhreithnithe forbartha.
Sé is aidhm don chéim seo tacú leat plean gnó atá réidh um infheistíocht a thabhairt chun cinn.

Céim 3 – Forbairt Gnó

Ag teacht chun cinn ó Chéim 2, tabharfar treoir do ghnóthais maidir leis na tacaí rialtais is cuí chun cuidiú leo ag an gcéim sin forbartha ar leith. Féadfar áiseanna agus tacú goir breise a chur ar fáil do rannpháirtithe ar feadh tréimhse teoranta, i gcomhar le tacaíocht leanúnach ó fhoireann Bhainistíochta na Gorlainne.

Ba chóir d’iarratasóirí gur spéis leo é seo teagmháil díreach a dhéanamh le CoLab ag +353 (0) 74 9186703
Nóta: ní bhreithneoidh Fiontraíocht Éireann iarratais agus ní bheidh iarratais ar fáil uathu.

Má chreideann tú gur féidir leat gnó nua inmharthana a thabhairt chun cinn, ag cruthú postanna agus ioncaim i do cheantar féin, téir ar aghaidh anois agus cuir isteach ar áit ar an gclár is mó in Éirinn um fhorbairt fiontraithe!