News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

Cad atá i ndán do CoLab

Páirc Eolaíochta Réigiún an Iarthuaiscirt

Is togra ó Pháirc Eolaíochta Thuaisceart Éireann (NISP) agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) an tionscadal seo. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal suaitheanta seo Páirc Eolaíochta Réigiún an Iarthuaiscirt (NWRSP) a fhorbairt laistigh de chomhthéacs Limistéar Gnó Teicneolaíochta an Iarthuaiscirt (NWTBZ) agus mar shíneadh ar ghníomhaíochtaí agus shócmhainní an NISP. Tá sé mar aidhm aige bunadh agus forbairt ar ghnólachtaí theicneolaíochta d’ardchaighdeán agus eolasbhunaithe a ghríosadh i Réigiún an Iarthuaiscirt d’Éirinn, ag treisiú go suntasach tráchtálaíocht an chumas taighde san Iarthuaisceart, ag cuidiú le leathnú eolais ar ghnólachtaí eolasbhunaithe dúchasacha agus ag mealladh tionscadail infheistíochta agus postanna breisluacha isteach chuig an réigiún.

Go bunúsach, is tionscnamh tacaíochta gnó agus traschur teicneolaíochta atá in NWRSP, a dhéanfas iad seo a leanas:

  • Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do ghnónna óga eolasbhunaithe le hardchumais fáis agus dóibh sin atá ar lorg fairsingiú.
  • Timpeallacht a chur ar fáil sa dóigh gur féidir le gnónna níos mó agus gnónna idirnáisiúnta idir-chaidreamh dlúth agus sonrach a fhorbairt leis na hionaid do chruthú faisnéise san Iarthuaisceart dá gcomhshochar.
  • Nascanna foirmeálta agus oibriúcháin a bheith acu leis na hionaid do chruthú faisnéise macasamhail Uladh agus LYIT maraon le hinstitiúidí ardoideachais eile agus le heagraíochtaí taighde.

Cruthóidh an NWRSP timpeallacht a thabharfaidh tacaíocht do ghnónna san earnáil faisnéise, ag cur tacaíocht ar fáil le linn fáis agus taighde agus forbairt. Beidh an NWRSP ina thiománaí eacnamaíochta agus cuirfidh sé ar fáil lánionad d’fhorbairt chothrom réigiúnach, ag díriú ar dhúshláin faoi leith san Iarthuaisceart agus ag tógáil ar dheiseanna trasteorann. Cuirfidh na hinstitiúidí ardoideachais agus breisoideachais laistigh de cheantar an Iarthuaiscirt ar fáil píblíne isteach san áis.

Tógfaidh an tionscadail ar an dea-chleachtas agus an móiminteam atá ag NISP, taithí idirnáisiúnta na Páirce Eolaíochta, agus a nascanna náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a cháil domhanda. Beidh an NWRSP á bainistiú ar bhonn trasteorann agus ag soláthar áiseanna solúbtha d’ardchaighdeán do chomhlachtaí ardteicniúil dlútheolais atá ag fás sa réigiún le tacaíocht ó réimse seirbhísí gnó agus tacaíochtaí bainistíochta a chothóidh agus a fhásfaidh gnónna sna hearnálacha faisnéisbhunaithe.

Laistigh den chomhthéacs seo, cuirfidh NWRSP ar fáil:

  • Infreastruchtúr intleachta agus fisiciúil ina bhfuil an timpeallacht tógtha, a ghar-chomharsanacht chomh maith le seirbhísí cumarsáide, teileachumarsáide, TF, seirbhísí ábhartha gnó agus gníomhaíochtaí tacaíochta gnó ar fáil, macasamhail:
  • NISP CONNECT, a spreagann comhoibriú idir Institiúidí Taighde, gnólachtaí nuathionscanta na hearnála príobháideach, fiontraithe le taithí, soláthraithe caipitiúil (VC & angel), gníomhaireachtaí forbartha Rialtais & Geilleagair, feidhmeannaigh le taithí, comhlachais trádála agus seirbhísí proifisiúnta ar mhaithe le ‘éiceachóras nuála’ a chur ar fáil; agus
  • NISP Halo, clár gnáthscaire príobháideach a éascaíonn deiseanna infheistíochta idir aingle gnó náisiúnta agus idirnáisiúnta agus gnólachtaí núíosach eolasbhunaithe.
  • Tacaíocht bhainistíochta, go háirithe ó NISP, atá gníomhach in aistriú teicneolaíochta agus, do chliaint bheaga agus meánmhéide, scileanna gnó.

Chuige seo, cuirfidh an NWRSP ar fáil 70,000 méadar cearnach ina bhfuil dhá áit do spás solúbtha d’ardchaighdeán, ag cruthú timpeallacht a thugann taca do ghnólachtaí nuathionscanta agus a spreagann agus a éascaíonn fás gnó laistigh d’earnáil na faisnéise, ar a n-áiritear:

  • áis de 50,000 troigh cearnach ag suíomh Fort George i nDoire
  • spás oibre dlútheolais 20,000 troigh cearnach ag taobh an CoLab atá san LYIT, Contae Dhún na nGall.

NWRSP@CoLab_Brochure